Beheer

Het beheer en onderhoud van de brandveiligheidsvoorzieningen in uw pand zijn nodig om het brandveiligheidsniveau zoals dat bij oplevering van het gebouw aanwezig was te behouden, aan te passen aan veranderd gebruik, of te verbeteren naar aanleiding van nieuwe inzichten in regelgeving en techniek.
O&T Group kan u hierin ondersteunen door een periodieke brandveiligheidsinspectie voor u uit te voeren. Wij controleren dan, of en welke maatregelen er vereist zijn en adviseren u hierin op een praktische wijze.

Naast de brandveiligheidsvoorzieningen in de vorm van bouwkundige maatregelen of installaties, dient ook uw interne organisatie afgestemd te zijn op de activiteiten in het pand en de kenmerken van het pand. Daarom is het van belang dat uw BHV organisatie bekend is met de benodigde procedures om bij brand iedereen op tijd en ongeschonden uit uw pand te krijgen. O&T kan u hierin ondersteunen door een ontruimingsplan op te stellen en ontruimingsplattegronden voor uw gebouw te maken.

Indien er in uw pand gelijkwaardigheid is aangevraagd voor grote brandcompartimenten op basis van de NEN 6060, heeft u vanuit uw vergunning de verplichting meegekregen om periodiek een toezichtarrangement te laten uitvoeren. O&T Group kan als onafhankelijke partij dit ‘Toezichtarrangement conform NEN 6060’ uitvoeren.

Heeft u meerdere locaties of een uitgebreid bedrijfsterrein, waardoor u vaak moet zoeken naar de meest recente tekeningen? Met onze dienst ‘Tekeningenbeheer’, heeft u altijd snel en makkelijk toegang tot de meest actuele tekeningen van uw bedrijf en staan wij altijd voor u klaar om wijzigingen te verwerken en de tekeningen up-to-date te houden.

Brandveiligheid inspectie
  • Beheer

Brandveiligheid inspectie

Brandveiligheid inspecties helpen u het gewenste brandveiligheidsniveau in uw pand te controleren en te waarborgen. U bent als eigenaar, of gebruiker verantwoordelijk voor de brandveiligheid in het gebouw en voor het beschermen van mensen tegen rook, brand en onveilige situaties.
Tijdens het gebruik kan het brandveiligheidsniveau in een pand afnemen door slijtage van installaties en bouwkundige voorzieningen. Daarbij kunnen de brandveiligheidseisen wijzigen, door veranderd gebruik, aanpassingen aan het pand of door nieuwe richtlijnen/wet- en regelgeving.

Brandveiligheid inspectie

De gemeente, omgevingsdienst of veiligheidsregio ziet er als bevoegd gezag op toe dat u uw aansprakelijkheid wat betreft de brandveiligheid serieus neemt. U doet dat, want u hecht uiteraard veel waarde aan de veiligheid van mensen. Daar komt uw economisch belang nog bovenop. Machines, goederen, of grondstoffen en zeker ook het gebouw zelf mogen geen brandschade oplopen. Tijdens het herstellen van schade door rook of brand kan het pand per slot van rekening (deels) niet gebruikt worden. Bedrijfsprocessen kunnen dan stil komen te liggen, met alle gevolgen van dien.
Daarom wacht u de steekproefsgewijze inspectie van de lokale overheid niet af, maar laat u door een partij als O&T voor u de brandveiligheid controleren.

Bij oplevering van een gebouw is het vrij gebruikelijk om een controle uit te voeren of alle onderdelen voldoen aan de gestelde eisen.
Echter, als een gebouw een aantal jaar in gebruik is, kan het gebruik wel eens veranderd zijn, of zijn er door de jaren heen meerdere wijzigingen aangebracht.
Daarbij is men zich er niet altijd van bewust dat dit invloed heeft op de brandveiligheidsvoorzieningen in een gebouw. Zo kan het zijn dat er doorvoeren zijn aangebracht in brandscheidingen, de vluchtrouteaanduidingen niet meer kloppen met de huidige routing, of dat installaties zoals sprinkler en brandmeld niet zijn aangepast in deze indelingswijzigingen.

Heeft uw pand verbouwingen ondergaan, of is het gebruik ervan veranderd? Dan voldoet het nu misschien niet meer aan de eisen. Om erachter te komen of uw pand nog overeenkomt met de afgegeven bouwvergunning, kunnen wij voor u een brandveiligheidsinspectie uitvoeren.
Deze inspectie start met het opvragen van de tekeningen en rapportages welke onderdeel zijn van de afgegeven vergunning. Voordat de inspectie wordt ingepland zullen wij eerst deze stukken beoordelen. Waar we weten dat er wijzigingen zijn aangebracht, zullen we alvast op basis van de huidige wet- en regelgeving bekijken welke eisen van toepassing zijn.

Vervolgens zullen we in overleg met u een datum kiezen om de inspectie uit te voeren. Hierbij kijken wij naar de opzet van de brandcompartimentering, controleren we de vluchtwegen, beoordelen de aanwezige brandveiligheidsinstallaties en het bijbehorende onderhoud.

Al onze bevindingen leggen wij vast in een leesbare en praktisch opgezette concept rapportage, waarbij tevens oplossingen worden geboden voor aangetroffen afwijkingen. De resultaten van deze inspectie worden met u besproken en naar aanleiding van dit contact stellen wij de definitieve rapportage op. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact met ons op via info@otgroup.nl of 075-880 55 15.

BHV Organisatie
  • Beheer

BHV Organisatie

Een BHV organisatie is van groot belang bij een ontruiming of andere calamiteit. Veruit de grootste nadruk van de bedrijfshulpverlening moet volgens ons liggen, bij het organiseren van een soepele ontruiming. Hiervoor is het noodzakelijk dat er een gedegen en actueel ontruimingsplan, ondersteund met bijbehorende ontruimingsplattegronden, aanwezig is. De BHV’ers kennen het plan, hun taak en de vluchtroutes in het gebouw goed en kunnen binnen verschillende soorten scenario’s handelen.

Een ontruimingsplan (laten maken) is vanuit het Bouwbesluit verplicht bij aanwezigheid van een brandmeldinstallatie. De gebruiker van een pand moet hierin voorzien. In een ontruimingsplan zijn alle procedures vastgelegd voor het geval het ontruimingsalarm afgaat. Zo’n ontruimingsplan geeft inzicht in de eigenschappen van het bouwwerk en de rol van brandbeveiligingsinstallaties bij de alarmeringsprocedure. Op basis van het ontruimingsplan kunnen verdere afspraken worden gemaakt over de bij een ontruiming te nemen maatregelen. Doel is dat de gebruikers van het bouwwerk weten wat zij bij een brandmelding moeten doen, zodat de risico’s bij brand zoveel mogelijk worden beperkt. Dit maakt het opstellen van een ontruimingsplan maatwerk, waarbij de procedures moeten zijn afgestemd op het gebruik van het gebouw en de manier waarop het bedrijf georganiseerd is. O&T Group kan dit plan voor u opzetten en u helpen met het implementeren ervan.

Een ontruimingsplattegrond (ook vluchtwegplattegrond of veiligheidsplattegrond genoemd) is onderdeel van een ontruimingsplan. Het is een set tekeningen waar, op een heldere manier, de indeling van het gebouw inzichtelijk is gemaakt en waar de brandveiligheidsvoorzieningen en vluchtroutes op staan aangegeven. Ontruimingsplattegronden horen op strategische plekken in het gebouw te hangen. Naast de plattegrond staan er instructies op, over hoe men dient te handelen in geval van ongevallen, brand, of ontruiming. Die procedures zijn afkomstig uit het ontruimingsplan. Een vluchtwegplattegrond hangt in alle algemene ruimtes. Een pijl op de plattegrond geeft aan wat de locatie is waar de plattegrond hangt. Zo is direct duidelijk waar iemand zich bevindt en wat de dichtstbijzijnde vluchtroute is. De plattegronden in de algemene ruimtes dienen tevens ter ondersteuning van de BHV-organisatie, uw bezoekers en derden.

Wij kunnen uw ontruimingsplattegronden maken, aanpassen en/of digitaliseren. Hierbij stellen wij de tekeningen op volgens de NEN 1414 norm. De plattegronden worden zowel digitaal als via een papieren versie aangeleverd. Ook in eventuele omlijsting kunnen wij voorzien.

Maak een afspraak voor meer informatie over BHV organisatie door O&T.

O&T NEN 6060 toezichtarrangement
  • Beheer

O&T NEN 6060 toezichtarrangement

Indien u gebruik heeft gemaakt van de NEN 6060 methode bij de aanvraag van de omgevingsvergunning voor uw bedrijf, dient u periodiek een toezichtarrangement uit te voeren conform de NEN 6060. O&T kan als onafhankelijke en deskundige partij voor u dit toezichtarrangement uitvoeren en randvoorwaarden uit de vergunning controleren. Zo krijgt u inzicht, of uw huidige gebruik in overeenstemming is met uw vergunning. Tevens stellen wij een rapportage op, die met het bevoegd gezag kan worden gedeeld, om te voldoen aan de eisen uit het toezichtarrangement.

Heeft u interesse in een toezicht arrangement conform NEN 6060 door O&T? Maak een afspraak.

O&T NEN 6060 toezichtarrangement
NEN 2580 meetcertificaat
  • Beheer

NEN 2580 meetcertificaat

Met een NEN 2580 meetcertificaat, toont u aan dat de oppervlakte en inhoud van een pand is berekend, volgens de standaardprocedure die is vastgelegd in de NEN 2580 norm. De berekeningen zijn van belang voor het aanvragen van vergunningen en het toepassen van wetten en regels.

Er zijn twee soorten meetcertificaten voor de NEN 2580 norm. Bij meetcertificaat A, wordt er niet alleen naar de tekeningen gekeken, maar vindt er ook een controle op locatie plaats. Meetcertificaat B is er voor situaties waarin een ‘fysieke’ controle niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat een gebouw nog in de ontwerpfase is. Bij meetcertificaat B worden de berekeningen gedaan op basis van de tekeningen.

O&T kan zowel NEN2580 meetcertificaat A als B voor u verzorgen. Neem contact met ons op voor meer informatie hierover.

Tekeningbeheer
  • Beheer

Tekeningbeheer

Tekeningbeheer, waarbij u altijd en overal toegang hebt tot de actuele tekeningen van uw gebouw of gebouwen? Ervaar het gemak van tekeningbeheer door O&T. Voor allerlei werkzaamheden aan uw pand, kan het nodig zijn om snel en makkelijk de actuele (bouw) tekeningen digitaal in te zien, of uit te printen.

Vergunningsaanvragen
Tekeningbeheer

O&T Group beschikt over een geavanceerd tekening beheersysteem, waarmee wij uw tekeningen volgens al uw wensen kunnen beheren. Zo weet u altijd en binnen een oogwenk de juiste tekeningen te vinden, omdat deze op een centrale plaats bewaard zijn. Wij houden ze veilig, compleet en actueel.

U kunt ze bekijken via uw PC, tablet, laptop, of smartphone met toegang tot het internet. Er is geen kennis van CAD-software nodig om de tekeningen te kunnen bekijken.

Zelf stelt u in wie er toegang krijgt, tot welk deel van de tekeningen. Dit aantal is ongelimiteerd, maar wij raden u aan het bij maximaal vier mensen te houden. Op ieder moment kunt u de autorisatie wijzigen.

Meerdere mensen kunnen tegelijkertijd en vanaf verschillende apparaten de tekeningen inzien.

De voordelen van tekeningbeheer door O&T zijn legio. Ons systeem is goed beveiligd en toch makkelijk toegankelijk en simpel om mee te werken. Daarbij zijn wij altijd bereikbaar voor vragen of het doen van wijzigingen in het tekening beheersysteem.

Maak een afspraak voor meer informatie over tekeningbeheer door O&T.

Kevin Truijens

Vragen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Contact